Investiční pobídka

Průmyslová výroba

Investiční pobídku mohou získat podnikatelské subjekty jakékoliv velikosti, které chtějí rozšířit výrobní kapacity, diverzifikovat výrobu o nové výrobky nebo zamýšlejí zásadním způsobem změnit výrobní postup. O investiční pobídku mohou žádat české podniky, ale také zahraniční podniky zakládající v ČR dceřiné podniky.

Forma a výše podpory

 • sleva na dani z příjmů právnických osob
 • převod pozemků za zvýhodněnou cenu
 • hmotná podpora vytvoření nových pracovních míst ve výši 200 tis Kč na jedno místo
 • podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců až do výše 45% nákladů školení (podle velikosti podniku)
 • osvobození od daně z nemovitosti ve zvýhodněných průmyslových zónách
 • velikost podpory je stanovena procentem z velikosti investiční akce a je ve výši 45% pro malý, 35% pro střední a 25% pro velký podnik

Podmínky poskytnutí podpory

 • investice musí být realizována na území ČR mimo hl.m. Prahu a musí být do oborů zpracovatelského průmyslu
 • minimální hodnota investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku musí být 100 mil Kč, přičemž minimálně 50 mil Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení pro výrobní účely
 • musí být vytvořeno a obsazeno minimálně 20 nových pracovních míst
 • pořízené stavby a zařízení musí být šetrné k životnímu prostředí
 • minimálně 25% investice musí být financováno z prostředků neobsahujících veřejnou podporu
 • jakékoliv práce na investici musí být zahájeny až po předložení záměru na investiční pobídku.
 • do 3 let od obdržení příslibu přidělení investiční pobídky musí být splněny všechny požadavky
 • pořízený majetek musí být zachován ve výši a skladbě po dobu minimálně 5 let od splnění podmínek
 • pracovní místa musí být zachována a obsazena minimálně po dobu 5 let od data jejich vytvoření
 • příjemce investiční pobídky musí v každém roce uplatnit veškeré odčitatelné položky od základu daně a maximálně si tak snížit daňový základ

Strategická investice ve výrobě

Svým zaměřením se jedná o analogickou investiční akci, jako jsou jiné investiční akce do výroby. Hlavním rozdílem je rozsah investice a také výhody z toho plynoucí pro investora.

Parametry strategické investice

 1. minimální částka způsobilých nákladů investice je ve výši 500 mil Kč, z nichž alespoň 250 mil Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení pro výrobní účely
 2. je vytvořeno alespoň 500 nových pracovních míst

Parametry strategické investice

 1. Kromě výhod, které mohou čerpat standardní investiční pobídky, strategické investice do výroby mohou čerpat hmotnou podporu do pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
 2. Výše této podpory je aktuálně 10% z ceny pořízeného majetku.