Investiční pobídka

Centra strategických služeb

O tento typ investiční pobídky může žádat podnik, který zamýšlí realizovat jednu z následujících forem strategických služeb:

 • centrum pro tvorbu software (závod nebo jeho část se zaměřením na tvorbu nového nebo inovace stávajícího software)
 • opravárenské centrum (závod nebo jeho část se zaměřením na opravu technicky vyspělých zařízení)
 • centrum sdílených služeb (závod nebo jeho část se zaměřením na převzetí řízení provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, informační systémy apod.)
 • datové centrum (závod nebo jeho část, jehož účelem je ukládání, třídění a správa dat)
 • centrum zákaznické podpory (závod nebo jeho část, jehož účelem je řízení vztahů a komunikace se zákazníky prostřednictvím elektronické komunikace)

Služby poskytované jakýmkoliv z těchto center musí přesahovat území dvou států. Investiční pobídku může získat podnik z ČR i ze zahraničí.

Forma podpory

 • sleva na dani z příjmů právnických osob
 • převod pozemků za zvýhodněnou cenu
 • hmotná podpora vytvoření nových pracovních míst ve výši 200 tis Kč na jedno místo
 • podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců až do výše 45% nákladů školení (podle velikosti podniku)
 • osvobození od daně z nemovitosti ve zvýhodněných průmyslových zónách
 • velikost podpory je stanovena procentem z velikosti investiční akce a je ve výši 45% pro malý, 35% pro střední a 25% pro velký podnik

Podmínky poskytnutí podpory

investice musí být realizována na území ČR mimo hl.m. Prahu

musí být vytvořeno a obsazeno minimálně:

 • 20 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu software a datových center
 • 70 nových pracovních míst v případě opravárenských center a center sdílených služeb
 • 500 nových pracovních míst v případě center zákaznické podpory
 • pořízené stavby a zařízení musí být šetrné k životnímu prostředí
 • minimálně 25% investice musí být financováno z prostředků neobsahujících veřejnou podporu
 • jakékoliv práce na investici musí být zahájeny až po předložení záměru na investiční pobídku.
 • do 3 let od obdržení příslibu investiční pobídky musí být splněny všechny požadavky
 • pořízený majetek musí být zachován ve výši a skladbě po dobu minimálně 5 let od splnění podmínek
 • pracovní místa musí být zachována a obsazena minimálně po dobu 5 let od data jejich vytvoření
 • příjemce investiční pobídky musí v každém roce uplatnit veškeré odčitatelné položky od základu daně a maximálně si tak snížit daňový základ